İşverenler! Geriye dönük teşvik fırsatını kaçırmayın

İşverenler! Geriye dönük teşvik fırsatını kaçırmayın

Değerli okurlar, bugün işverenlerin çalıştırdıkları işçileri ile alakalı bugüne kadar eksik veya hiç yararlanmadığı teşviklerden bahsedip, geriye dönük nasıl yararlanacağı hakkında bilgiler vereceğim.

 

Kayıt dışılığı azaltmak ve istihdamı artırmak amacıyla işverenlere çalıştırdıkları işçileri ile alakalı çeşitli teşvikler dönem dönem uygulanmaktadır. Uygulanan teşviklerin çokluğundan ve bazılarının çok anlaşılması güç olduğundan dolayı birçok teşvikten bu güne kadar kısmen yararlanılmış veya hiç yararlanmayan işverenlerin olduğu da bize gelen sorulardan anlaşılmaktadır.

Tabi burada en büyük sıkıntı bu teşvik kanunlarını teşvikleri uygulayacak işverenleri sanki kendileri gibi kanunu bilirmişçesine yazmalarıdır. Teşviklerden yararlanmaya çalışan işverenler ise özellikle 6111 sayılı kanun ile getirilen teşviklerin ortalama hesaplarından kaynaklanan çeşitli anlaşılmazlıklardan dolayı canları çok yandığından dolayı halk tabiri ile astarı yüzünü geçtiğinden dolayı yararlanmaya çekinmişlerdir. Bu yakınmalar o kadar çoğalmıştı ki SGK en sonunda bazı teşviklerden yararlananlar için aylık prim ve hizmet bilgilerinin verildiği ekrandan yersiz teşvik kontrol paneli açtı ve bu panelden sonra ilgili kontrol panelindeki teşviklerden yararlanmalar artmış bulunmaktadır. Keşke SGK bu teşvik kontrol panellerini işverenlerin yakınmalarından sonra değil de teşviklerin yürürlüğe girdiği aydan itibaren uygulasaydı işverenlerde boşu boşuna ilave primler ve gecikme zammı ile faizler ödemeseydi.

 

TEŞVİKLERDEN GERİYE DÖNÜK FAYDALANMA HAKKI

27 Mart 2018 tarihli (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 7103 sayılı Torba Kanunla teşviklerden faydalanamayanlar için yasal düzenleme yapıldı ve 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17’nci madde ile işverenlere geriye dönük olarak 6 ay teşviklerden yararlanma veya geriye dönük yararlandığı teşviki değiştirme imkanı getirildi. İlgili madde hükümlerine göre 1 Nisan 2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak; yararlanılmamış herhangi bir prim teşviki, destek veya indirimden geriye dönük olarak yararlanmak isteyen ya da bu tarihten önce yararlanmış olduğu prim teşviki, destek veya indirimi değiştirmek isteyen işverenlerin 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bir ay içerinde ilgili SGK Müdürlüğüne başvurması gerekiyor.

 

TEŞVİK ÖDEMELERİ 3 YIL İÇİNDE GERİ ÖDENECEK

Geriye dönük teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği nedeniyle işverenlere iade edilecek tutarlar, 1 Nisan 2018 tarihinden önce başvuruda bulunan işverenlere 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, 1 Nisan 2018 tarihinden sonra başvuruda bulunan işverenlere ise başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren, kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanacak ve 1 Ocak 2019 tarihinden başlayarak 3 yıl içinde iade dilecek. İade işlemi, öncelikle vadesi gelmiş prim ve her türlü borçlardan mahsup edilerek, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel (vadesi gelmemiş) haldeki prim ve her türlü borçlardan mahsup yoluyla gerçekleştirilecek. 3 yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilecek. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere ise altı ayda bir eşit taksitlerle iade edilecek.

 

MAHKEMEYE İNTİKAL ETMİŞ TEŞVİKLER NE OLACAK?

Mahkemeye intikal etmiş teşviklerle ilgili olarak kanunun ilgili maddesine göre herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar yukarıda belirtildiği şekilde mahsup veya iade edilecek. 1 Nisan 2018 tarihinden önce açılmış davalarda, mahkemelerce davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. Yargılama giderleri Kurum üzerinde bırakılacak ve vekâlet (avukat) ücretinin dörtte birine hükmedilecek. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına (istinaf veya temyize) başvurulmayacak ve 1 Nisan 2018 tarihinden önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılacak.

 

1 NİSAN 2018 SONRASI TEŞVİKLERDE DÜZENLEME VAR MI?

1 Nisan 2018 tarihi sonrasında da 5510 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun veya başka kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabileceği halde yararlanamamış olan işverenler, yararlanamadığı ayda/dönemlerde o teşvikle ilgili tüm koşulları yerine getirmiş olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmesi şartıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanamadığı prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabilecek veya yararlanmış olduğu prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilebilecek.

 

GERİYE DÖNÜK TEŞVİKLERDE 31 MAYIS 2018 SON MÜRACAAT TARİHİ

İşverenler 01.04.2018 ila 31.05.2018 arasında evraklarını hazırlar SGK’ya verirlerse,01.05.2018 ila 01/06/2018 göre kanuni faiz esas alınmak suretiyle alacakları para hesaplanarak Ek Madde17’nin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 2019 takvim yılı başından başlayarak 2022 yılı (üç yıl )içinde ödenir.

 

Milli Gazete

Bu gönderiyi paylaş

Comments (1)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir